51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

یخچال سامسونگ را روی چه دمایی تنظیم کنم؟

یخچال سامسونگ را روی چه دمایی تنظیم کنم؟

یخچال سامسونگ را روی چه دمایی تنظیم کنم؟ یخچال سامسونگ را روی چه دمایی تنظیم کنم؟اگر به نظر می رسد باقیمانده های شما بعد از یک روز خراب می شوند، یا اگر بستنی فقط در اولین باری که کارتن را باز می کنید تازه است، این نشانه واضحی است که دمای یخچال و فریزر شما […]