51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

راهنمای تعمیرات اضطراری یخچال در زمان قطع برق

راهنمای تعمیرات اضطراری یخچال در زمان قطع برق

راهنمای تعمیرات اضطراری یخچال در زمان قطع برق راهنمای تعمیرات اضطراری یخچال در زمان قطع برق به دلیل مهم بودن یخچال، اولین کاری که بعد از رفتن برق انجام می دهید چیست؟ هنگامی به برق می رود اولین کار این است که تمامی وسایل برقی به جز یخچال را از برق بکشید تا، با دوباره […]