51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

چگونه صدای یخچال را قطع کنیم؟

چگونه صدای یخچال را قطع کنیم؟

چگونه صدای یخچال را قطع کنیم؟ چگونه صدای یخچال را قطع کنیم؟ همه یخچال ها سر و صدا میکنند،اما وقتی صدای نا آشن یا آزار دهنده یا حتی خیلیی بلند را از خود می شنوید دلیلی برای نگرانی وجود دارد اگر یخچال پر سر و صدا شما با مشکلات دیگری مانند سرد نشدن مواد غذایی،کار […]