51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

چگونه بوی بد را درتابستان از بین ببریم؟

چگونه بوی بد را درتابستان از بین ببریم؟

چگونه بوی بد یخچال را در تابستان از بین ببریم؟ چگونه بوی بد یخچال را در تابستان از بین ببریم؟ اگر میخواهید بوی بد یخچال را از بین ببرید از جوش شیرین و سرکه استفاده کنید. برای این کار کافی است یک لیوان محلول آب و سرکه یا جوش شیرین آماده کنید. در صورت استفاده […]

سیستم جریان هوا و چرخشی در یخچال چگونه است؟

سیستم جریان هوا و چرخشی در یخچال چگونه است؟

سیستم جریان و هوا و چرخشی یخچال،به عنوان یکی از مهمترین  قسمت های یخچال، برای حفظ و نگهداری مواد غذایی در شرایط بهداشتی و سالم بسیار مهم است. در این سیستم،هوا بصورت یک جریان پویا در داخل یخچال جابه جا می شود می شو.د و با شیب دادن سردی هوا به سمت پایین، منجر به […]