51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

دمای یخچال الکترواستیل

دمای یخچال الکترواسیل

دمای یخچال الکترواستیل تنظیم دمای مناسب برای یخچال الکترواستل بسیار مهم است. تصور کنید که به دنبال شیر برای غلات خود می روید و معلوم می شود که یک بلوک یخ بزرگ یا خراب تر از آن است. این یک تصور غلط رایج است که می‌توانیم دمای یخچال را در زمستان افزایش دهیم. با این […]